MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Dokumente/Formular

Formulari10.06.2024Thirrje per Aplikim per Certifikim te Keshilltareve per Bujqesi10.06.2024Vazhdim i afatit thirrje per mbështetje financiare të OJQ31.05.2024FORMULARI 9 - INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR APLIKUESIN E PROJEKTIT DHE PARTNERËT31.05.2024FORMULARI 11 Forma e deklarates per financimin e dyfishte31.05.2024FORMULARI 14 - DEKLARATË MBI AKTIVITET E PËRSHKRUARA TË PROGRAMIT_PROJEKTIT31.05.2024FORMULARI 12 - DEKLARATA E PARTNERITETIT31.05.2024Udhëzuesi_për_aplikantet_thirrje_per_OJQ31.05.2024FORMULARI 10 Formulari i propozim Buxhetit te Perojektit31.05.2024FORMULARI 13 - DEKLARATË PëR FINANCA PUBLIKE TE ojq31.05.2024Thirrje për anëtar të komisionit vlerësues - ekspert të jashtëm dhe përfaqësues të OJQ-ve31.05.2024Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve të OJQ-ve që kontribuojnë në bujqësi, zhvillim rural dhe pylltari10.05.2024Formulari i Aplikacionit për projekt per OJQ-110.05.2024Formulari i deklaratës së partneritetit - OJQ10.05.2024Formulari i Aplikacionit për projekt per OJQ10.05.20241.2.3. SHPALLJA PUBLIKE per dhenie te tokes bujqesore me qira Peje29.04.2024Lista e farerave në Kosovë 15.02.202415.02.2024Regjistrin e PMB-ve08.03.2024Regjistrin e Plehrave Artificiale08.03.2024PROGRAMI KOMBËTAR PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 2023-27 Qershor 202324.10.2023PLANI I VEPRIMIT PËR STRATEGJINË E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 2022-202826.08.2022STRATEGJIA PËR ZHVILLIMIN E PYLLTARISË NË KOSOVË 2022-203002.02.2023PLANI I VEPRIMIT (2022-24)02.02.2023Analiza e tregut për kultura pemëtare 2019-202114.03.2023Bujqësia e Kosovës në Numra 202214.03.2023ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2020 - 202114.03.2023Lista e marrëveshjeve/memorandumeve të nënshkruara nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural me institucionet vendore dhe ndërkombëtare13.03.2023Udhëzues për këshilltarë komunal për bujqësi dhe zhvillim rural04.10.2022MASTER PLANI PËR UJTIJE NË KOSOVË FAZA IV - RAPORTI PËRMBYLLËS PRODUKTI 8 VERZIONI FINAL SHTATOR 202004.10.2022Plani i Veprimit për parandalimin/zvogëlimin e prerjeve ilegale në pyje 20.12.2021PLANI I PUNËS SË MBPZHR-SË 202106.07.2021UDHËZUES PËR KULTIVUESIT E SERRAVE NË KOSOVË04.09.2020SHKËMBIMI TREGTAR I PRODUKTEVE BUJQËSORE 2014-2018 Nëntor,10.12.2019ANALIZA E TREGUT TË MANAFERRËS10.12.2019ANALIZA E TREGUT TË BORONICËS23.04.2019ANALILZA E TREGUT TË UJIT TË PIJËS TË AMBALAZHUAR23.04.2019Sqarim - Komisioni për Vlerësimin e aplikacioneve të OJQ-ve, për "Thirrja publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve që kontribojnë në bujqësi, zhvillim rural dhe pylltari"17.04.2019Raporti perfundimtar i Komisionit per perfituesit nga projektet per OJQ08.04.2019Njoftim për gjithë aplikuesit të cilët nuk janë përfshirë në listën preliminare të OJQ-ve përfituese25.03.2019Lista preliminare e OJQ-ve përfituese sipas Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/ programeve të OJQ-ve që kontribuojnë në bujqësi, zhvillimit rural dhe pylltarisë25.03.2019FORMË APLIKIMI PËR CERTIFIKIMIN E KËSHILLTARËVE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL06.02.2019Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim rural06.02.2019Udhëzimet për Aplikantët dhe Formularët - Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/ programeve të OJQ-ve që kontribuojnë në bujqësi, zhvillimit rural dhe pylltarisë10.10.2018FORMË APLIKIMI PËR CERTIFIKIMIN E KËSHILLTARËVE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL16.05.2018Planin e Prokurimit te Projektit per Bujqesi dhe Zhvillim Rural te implementuar me Financim Shtese24.04.2018Fleteaplikacioni per ripaketimin e PMB27.03.2018Raporti i Gjelbër 201714.02.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSSHWM - Zyrtar i Personelit08.02.2018Njoftim Për prodhuesit dhe përpunuesit e verërave11.12.2017NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM - Asistente administrative17.11.2017Mostra e formulario per plotësim - vjelja11.12.2017Kërkesa per deklarimin e projeksionit 11.12.2017Formulari për plotësim11.12.2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Transporit 421.07.2017Analiza e Sektorit të Vreshtave dhe Prodhimit të Verës 20.06.2017Tregu i Mjaltit20.06.2017Raporti i Gjelbër 201621.04.2017Njoftim Publik - Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, gjegjesisht .Departamenti per Vreshtari dhe Veretari ne pajtim me Ligji Nr. 04/L-019, Ndryshim- Plotesim i Ligjit Nr . 02/L- 8 per vererat dhe U.A. 04/2014 per caktimin e kritereve per marrjen e mostrave, analizen e mushtit, veres dhe prodhimeve era nga rrushi dhe vera si dhe vleresirnin organoleptike te veres, shpall njoftim publik per aplikim e degustatoreve per <;ertifikim per vleresirnin organoleptike te veres.18.04.2017ENVIRONMENTAL ASSESSMENT – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK18.01.2017Formulari për autorizimin e PMB- shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-importim dhe tregtim11.07.2016Formulari per regjistrimin e PA shqip11.07.2016Fletaplikacion per PMB27.03.2018Formulari për identifikimin e substancave aktive- Shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-prodhim dhe ripaketim11.07.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30