REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Politika Bujqësore, dhe Tregjeve

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregtisë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

 1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e politikave bujqësore;
 2. Përgatitë Programin për Pagesat Direkte (subvencionet);
 3. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e bujqësisë;
 4. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e procedurave për prodhimtarinë bimore dhe blegtorale, si dhe standardet e cilësisë së prodhimeve bujqësore, në pajtim me legjislacionin përkatës;
 5. Ofron mbështetje në promovimin e prodhimeve vendore, përmes organizimit të ditëve fushore, panaireve, si dhe manifestimeve tjera tradicionale;
 6. Bashkëpunon me MTI dhe Doganën në çështjet tregtare dhe regjimin doganor të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore;
 7. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e standardeve në mbrojtjen e bimëve dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve bimore dhe dëmtuesve karantinor;
 8. Bën pranimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit për regjistrimin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB-të), Plehrave Artificiale dhe Varieteteve për katër kultura bujqësore (grurë, elb, patate dhe misër);
 9. Bën pranimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit për licencimin e subjekteve për agroinputet bujqësore;
 10. Shfrytëzimi i tokave dhe regjistrimi për të vendosur një skemë përkrahëse të bazuar në dëshmi për pagesat për njësi të sipërfaqes dhe një treg funksional të tokave.


Kontakti:
Isuf Cikaqi - Drejtor i Departamentit të Politikave Bujqësore dhe Tregtisë
E-mail: [email protected];
Tel: +383 (0 ) 38/ 211 133

Struktura Organizative e Departamentit:

1. Divizioni për Përkrahje Direkte, Politika Tregtare &Tregje;
Habil Zeqiri - Udhëheqës  i Divizionit për përkrahjen direkte, politikat e tregjeve
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/ 211 139

2. Divizioni për Prodhimtari Bimore dhe Ujitje;
Bali Lestrani - Udhëheqës i  Divizionit të bimëve dhe ujitjes
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/200 - 38-418

3.    Divizioni për Mbrojtjen e Bimëve;
Adem Arifaj  - Udhëheqës i Divizionit për mbrojtjen e bimëve 
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/ 211 138

4.    Divizioni për Blegtori
Arsim Memaj - Shef i Divizionit të Prodhimtarisë Blegtorale
E-mail: [email protected]
Tel: +383 (0) 38/ 211-119

5.    Divizioni për Shfrytëzimin e Tokave, GIS, Regjistrat, LPIS.
Idriz Gashi - Udhëheqës i Divizionit për shfrytëzimin e tokave, GIS,Regjist.,LPIS
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/200- 38-618

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31