REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i Politikave të zhvillimit Rural (Autoriteti menaxhues)

MANDATI
Mandati kryesor i Departamentit të Politikave të Zhvillimit Rural është hartimi i politikave të zhvillimit rural; Përgatitja dhe zbatimi i programit, duke përfshirë përzgjedhjen e masave dhe publicitetin e tyre, koordinimin, vlerësimin, monitorimin dhe raportimin e Programit te Zhvillimit Rural. Si i tillë, është i caktuar për të kryer funksionin e Autoritetit Menaxhues.

Struktura Organizative e Departamentit:
Divizioni 1: Programimi dhe Koordinimi i Zhvillimit Rural,
Divizioni 2: Aftësitë Konkurruese, Diversifikimi dhe LEADER,
Divizioni 3: Politika Agro-Mjedisore dhe Viset më Pak të Favorizuara,
Divizioni 4: Asistenca Teknike, Komunikim dhe Publicitet dhe
Divizioni 5: Monitorimi, Vlerësimi (Evaluimi) dhe Raportimi i Zhvillimit Rural.


Detyrat dhe Përgjegjësitë e Departamentit dhe Divizioneve:

1. Departamenti i Politikave të Zhvillimit Rural –Autoriteti Menaxhues:


Kontakti:
Personi kontaktues:
Shqipe Dema/Drejtore
Tel: (038) 211 131
E-mail: [email protected]

1.1    Divizioni për Programim dhe Koordinim të Zhvillimit Rural :    


Kontakti:
Personi kontaktues:
Bajram Imeri/Shef i Divizionit
Tel: (038) 211 117
E-mail: [email protected]

1.2    Divizioni për Aftësitë Konkurruese, Diversifikim dhe LEADER:                 Kontakti:
Personi kontaktues
: Nysrete Doda - Gashi/Shef i Divizionit
Tel: (038) 211 212
E-mail: [email protected]

1.3    Divizioni për Politika Agro-Mjedisore dhe Viset më Pak të Favorizuara (LFA):                                      


Kontakti:
Personi kontaktues: Fisnik Sadikaj/Shef i Divizionit
Tel: (038) 212 751
E-mail: [email protected]

1.4  Divizioni për Asistencë Teknike Komunikim dhe Publicitet:


Kontakti:
Personi kontaktues: Bekim Cikaqi/Shef i Divizionit
Tel: (038) 212 864
E-mail: [email protected]

1.5    Divizioni për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim për Zhvillimin Rural:


Kontakti:
Personi kontaktues: Lulzim Shamolli/Shef i Divizionit
Tel: (038) 211 121
E-mail: [email protected]

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30