MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i Politikave të zhvillimit Rural (Autoriteti menaxhues)

MANDATI
Mandati kryesor i Departamentit të Politikave të Zhvillimit Rural është hartimi i politikave të zhvillimit rural; Përgatitja dhe zbatimi i programit, duke përfshirë përzgjedhjen e masave dhe publicitetin e tyre, koordinimin, vlerësimin, monitorimin dhe raportimin e Programit te Zhvillimit Rural. Si i tillë, është i caktuar për të kryer funksionin e Autoritetit Menaxhues.

Struktura Organizative e Departamentit:
Divizioni 1: Programimi dhe Koordinimi i Zhvillimit Rural,
Divizioni 2: Aftësitë Konkurruese, Diversifikimi dhe LEADER,
Divizioni 3: Politika Agro-Mjedisore dhe Viset më Pak të Favorizuara,
Divizioni 4: Asistenca Teknike, Komunikim dhe Publicitet dhe
Divizioni 5: Monitorimi, Vlerësimi (Evaluimi) dhe Raportimi i Zhvillimit Rural.


Detyrat dhe Përgjegjësitë e Departamentit dhe Divizioneve:

1. Departamenti i Politikave të Zhvillimit Rural –Autoriteti Menaxhues:


Kontakti:
Shqipe Dema  - Drejtore e Departamentit të  Politikave të  Zhvillimit Rural  
Tel: +383(0) 38 211 131   
E-mail: [email protected]

1.1    Divizioni për Programim dhe Koordinim të Zhvillimit Rural :    


Kontakti:
Bajram Imeri - Udhëheqës i Divizionit për programim dhe koordinim të zhvillimit rural
Tel: +383(0)38/ 211 117
E-mail: [email protected]

1.2    Divizioni për Aftësitë Konkurruese, Diversifikim dhe LEADER:                 Kontakti:
Nysrete  Doda  - Gashi - Udhëheqëse e Divizionit për investim në ferma, diversifikim
Tel: +383(0)38-200-38 858
E-mail: [email protected]

1.3    Divizioni për Politika Agro-Mjedisore dhe Viset më Pak të Favorizuara (LFA):                                      


Kontakti:
Fisnik Sadikaj - Udhëheqës  i Divizionit për mjedis dhe zona më pak të favorizuara
Tel: +383(0)38/200 - 38 - 882
E-mail: [email protected]

1.4  Divizioni për Asistencë Teknike Komunikim dhe Publicitet:


Kontakti:
Personi kontaktues: Bekim Cikaqi/Shef i Divizionit
Tel: (038) 212 864
E-mail: [email protected]

1.5    Divizioni për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim për Zhvillimin Rural:


Kontakti:
Lulzim  Shamolli - Udhëheqës i Divizionit për monitorim, vlerësim dhe raportim të zhvillimit rural
Tel: +383(0)38/200-38-430
E-mail: [email protected]

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31