MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Laboratorit për analiza kimike në verë

Detyrat dhe pÑ‘rgjegjësitÑ‘ e Divizionit të Laboratorit për analizat fiziko – kimike në verë janë:.

1. Përgatit planin strategjikë për zhvillimin e Laboratorit të Enologjisë;

2. Pranon mostrat e shifruara të verës, dhe kryen analizat fiziko – kimike; 1.3.     Evidenton rezultatet e analizave fiziko – kimike dhe i dorëzon sektorit të administratës;

4.Përgatitë dhe shpërndan raporte për analizat fiziko – kimike për Divizionin e Verëtarisë dhe për palët tjera me interes;

5. Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane për vlerësimin analitikë të verës;

6. Krijon rrjetet specifike për trajnim dhe arsimim për çështjet që kanë të bëjnë me përdorimin e aparaturave laboratorike;

7. Bashkëpunon me laboratorët vendor dhe rajonal që merren me përcaktimin e parametrave fiziko – kimik në verë.

Kontakti:
Selami Vuçitërna - Udhëheqës i Divizionit në laboratorin për analiza kimike të verës
Email:[email protected]
tel: +383(0)29/276 426

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31