MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Departman Savetodavnih i Tehničkih Usluga

Glavne aktivnosti Deapartamenta  Savetodavni Usluga i Teknički   (DSUT):su :

1.    Organizacija, koordinacija i izvršenje svih aktivnosti savetodavnih usluga na nivou Republike Kosova;
2.    Koordinacija, organizacija i podržavanje opštinskih savetodavnih informativnih centara za poljoprivredu i ruralni razvoj;
3.    Podržavanje opštinskih savetnika u specijalizovanim oblastima u poljoprivredi, biljnoj proizvodnji, pravnim pitanjima, socijalnim pitanjima i ruralnom razvoju;
4.    Izrada godišnjih programa i planova, kao i srednjoročnih planova za savetodavne usluge, sarađujući sa predstavnicima svih savetodavnih informacionih centara za poljoprivredu i ruralni razvoj;
5.    Priprema materijala za produženje, najbolje savetodavne prakse, brošure, leci, poruke, kao i njihova diseminacija putem opštinskih savetodavnim informacionih centara za poljoprivredu i ruralni razvoj;
6.    Podržavanje izvršenja programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i direktne naplate pružajući konsultacije i diseminacija svih informacija za programe u vezi načina izvršenja;
7.    Podržavanje poljoprivrednika u specijalizovanim oblastima poljoprivrede, biljne proizvodnje, pravnih pitanja, polne ravnopravnosti i ruralnog razvoja; 
8.    Obuka savetnika na opštinskom i centralnom nivou – opšte i specijalizovane oblasti (proizvodnja biljki, uzgajanje stoke, ekonomije, marketinga,  itd.);
9.    Obuka za specijalne metode i uređaje komunikacije za pružanje saveta;
10.    Organizacija studijskih poseta unutar Kosova i van Kosova za razmenu najboljih praksi i pridobijenih iskustva; 
11.    Organizacija i održavanje seminara, demonstriranja, poljoprivrednih izložbi, itd;
12.    Predlaganje politika za savetodavne usluge uzimajući u obzir nacionalni plan za poljoprivredu i ruralni razvoj i zahteve poljoprivrednika i zajednice;
13.    Izrada godišnjeg, srednjoročnog i dugoročnog plana za savetodavne usluge za poljoprivredu i ruralni razvoj.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31