MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Departman Šumarstva

Departman Šumarstva u okviru svojih dužnosti i odgovornosti vrši:

-    Predlaganje, pripremu, izdavanje politika i razvojnih strategija za sektor šumarstva;
-    Sprovodi važeće zakonodavstvo i strategije, koje se tiču sektora šumarstva;  
-    Sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama kao i različitim donatorima za razvoj sektora šumarstva;
-    Predlaže, priprema i izdaje različite projekte za razvoj šumskog sektora ;
-    Usvaja i izdaje odluke za dokumente/izveštaje, planove i razvojne projekte iz šumarskog sektora koje pripremaju različite vladine i nevladine organizacije;
-    Vrši opšti popis šuma, popis divljači, popis štetočina, itd;
-    Organizuje, prerađuje i održava različite šumske statistike;
-    Razmatra, podržava različite zahteve za licenciranje i izdaje licence za razvoj različitih aktivnosti iz šumske oblasti;
-    Organizuje i podržava razvijanje obuka o održivom upravljanju šuma i tretiranje istih;
-    Nadgleda sprovođenje zakona, zakonskih akata, strategija i različitih projekata koji su povezani sa šumarskom oblasti;  
-    Nadgleda sprovođenje upravnih planova, godišnjih šumskih planova, planova za lov, eko-turizam kao i upravljanje i korišćenje ostalih prirodnih resursa;
-    Nadgleda sprovođenje tretiranja šuma sa različitim merama silvkulture u seči, vuči, održavanju, sistematizaciji/zaštiti erozija, pošumljavanja šuma i šumskgo zemljišta;
-    Nadgleda razvoj sezone lova prema divljim životinjama i pticama;
-    Sakuplja, održava podatke o zdravstvenom stanju šuma, biljaka, divljih životinja i ptica;
-    Predlaže mere za zaštitu šuma, šumskog zemljišta, životinja i ptica, biodiverziteta, pejzaža, itd;
-    Odeljenjem šumarstva upravlja/rukovodi direktor, koji o dužnostima, zadacima i odgovornostima izveštava generalnom sekretaru MPŠRR-a.

-    Tahir AHMETI, V.D. direktora
Tel: +381 (0) 38 211 817
E-mail: [email protected]

Odeljenje Šumarstva se sastoji od sledećih divizija:

-    Divizija za politike šumarstva, obrazovanje i istraživanje
Tahir AHMETI,  šef divizije
Tel: +381 (0) 38 211 817
E-mail: [email protected]

-    Divizija za upravljanje i šumsku infrastrukturu
Kemajl KADRIU, šef divizije
Tel: +381 (0) 38 212 030
E-mail: [email protected]

-    Divizija za šumsku ekonomiju, zaštićene zone i lov
Bajram BATUSHA, šef divizije
Tel: +381 (0) 38 212 821
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30