REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR stvara prilike za cirkulaciju našim poljoprivrednicima

14.04.2020

Priština, 14. aprila 2020. - Na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i pune koordinacije radi stvaranja mogućnosti radova za poljoprivrednike, koji su sada na vrhuncu svog rada na terenu, primenjivaće se mere ublažavanja, samo i jedino za poljoprivrednike:

- Vreme cirkulacije za pojedinačne poljoprivrednike koji su opremljeni identifikovanim brojem farmi (NIF), samo za rad na svojim farmama, biće od 06:00 do 20:00.

- Poljoprivrednici opremljeni NIF-om biće slobodni da rade na svojim farmama i cirkulišu - prelaze iz opštine u opštinu, samo radi obavljanja neophodnih poljoprivrednih poslova, osim iz u žarištima širenja infekcije - zaraze. Da bi cirkulirali, poljoprivrednici u svako vreme moraju  imati sa sobom:

i. Sertifikat registracije   poljoprivrednika;

ii. Aneks-dodatak 1  sertifikata – zapis registrovanog poljoprivrednika;

iii. Ličnu kartu.

-  Zaposleni na farmi treba da se opreme sea “Potvrda o slobodnom kretanju” koju se popunjava od strane vlasnika farme naveden u sertifikat-podvrdu registracije poljoprivrednika. Potvrda za slobodno kretanje može se preuzeti na veb stranici  MPŠRR www.mbpzhr-ks.net. Ovi zaposleni će biti slobodni da rade i kretati se od opštine do opštine samo da bi obavljali neophodne poljoprivredne poslove na farmi na kojoj su zaposleni, osim iz u žarištima širenja infekcije - zaraze. Da bi cirkulirali, zaposleni u svako vreme moraju  imati sa sobom:

i.    Kopiju  potvrde o slobodnom kretanju,  popunjavana i potpisana od strane vlasnika farme;

ii.    Kopiju  sertifikata  registracije  poljoprivrednika, poljoprivrednika koji ih je zaposlio;

iii. Aneks –dodatak 1 sertifikata - beleške registrovanog poljoprivrednika, poljoprivrednika koji ih je zaposlio;

iv.    Njihove  lične  karte;

-  Uključili smo NACE kodove-šifre za radne dozvole za sva preduzeća u lancu kultivisanja, sakupljanja, prerade, hrane itd.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31