REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor za rano otkrivanje bolesti i štetočina

1. Dužnosti i odgovornosti sektor za rano otkrivanje bolesti i štetočina su :

1.1.     Priprema strateške planove za rano otkrivanje bolesti i štetočina;

1.2.     Prati bolesti i štetočine u celoj regiji vinograda Republike Kosova;

1.3.     Sakuplja podatke i vrši sistematizaciju i obaveštava poljoprivrednike, preduzeća i naučne institucije;

1.4.     Koordiniše i sarađuje sa institucijama iz Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje MŽSPP, tačnije sa hidrometeorološkim institutom Kosova;

1.5.     Priprema i deli izveštaje o pojavljivanju bolesti i štetočina i iste dostavlja zainteresovanim strankama;

1.6.     Stvara uslove za obuke i uzdizanje humanih kapaciteta u identifikaciji, ranom otkrivanju za bolesti i štetočine;

1.7.     Zajedno sa ostalim odeljenjima u ministarstvu, radi na izradi informativnih materijala.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30