MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.18/2019 PËR PROGRAMIN E VEÇANTË INTEGRIMI SOCIO - EKONOMIK PËR FERMAT E VOGLA PËR VITIN 201919.09.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 17/2019 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 2019 07.08.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.15/2019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.15/2006 PËR STANDARDET DHE KUSHTET PËR LICENCIMIN E PËRPUNUESVE TË PRODUKTEVE DRUNORE17.07.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.14/2019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.23/2008 PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE JURIDIKE PËR LANIFIKIME DHE PROJEKTIME NË FUSHËN E PYLLTARISË17.07.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.13/2019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.03/2008 PËR PËRCATKIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR KRYERJE E PUNIMEVE NË PYJE DHE TOKA PYJORE17.07.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.16/2019 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILIM RURAL PËR VITIN 201910.07.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.09/2019 PËR KËRKESAT E HIGJENËS SË USHQIMIT PËR KAFSHË19.02.2019Vendim për shfuqizimin e Udhëzimit Adtministrativ MA-NR.02/2007 me Numër të Protokollit 533 të datës 13.02.2007 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA-Nr.07/200508.02.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 10/2019 PËR PUNËN E KOMISIONIT PÈ„R VLERÈ„SIMIN E PRODUKTEVE MJEKÈ„SORE VETERINARE04.02.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.11/2019 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE AFARISTE QË KRYEJNË VEPRIMTARI TË IMPORTIT DHE DISTRIBUIMIT TË PRODUKTEVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE VETERINARE04.02.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.12/2019 PËR AUTORIZIM TË MARKETINGUT DHE FARMAKOVIGJILENCÈ„N E PRODUKTEVE MJEKËSORE VETERINARE TË PLASUARA NË KOSOVË04.02.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.08/2019 PËR RREGULLAT DHE METODAT E PRODHIMIT TË PRODUKTEVE ORGANIKE TË PËRPUNUARA18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.07/2019 PËR PËRCAKTIMIN E LOGOS SË PRODHIMIT ORGANIK DHE KËRKESAT SPECIFIKE PËR ETITKETIM18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.06/2019 PËR KRITERET, STANDARDET DHE KUSHTET E IMPORTIT TË PRODUKTEVE ORGANIKE NË KOSOVË18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.05/2019 PËR PRODHIMIN E AKUAKULTURËS ORGANIKE 18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2019 PËR PRODHIMIN BLEGTORAL DHE USHQIMIN ORGANIK PËR KAFSHË18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.03/2019 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR PRODHIMIN BIMOR ORGANIK 18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2019 PËR SISTEMIN E KONTROLLIT, AUTORITETIN E KONTROLLI, TRUPAT E KONTROLLI DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E TYRE NË PRODHIMTARINË ORGANIKE 18.01.2019UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.01/2019 PËR DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT PËR BUJQËSI ORGANIKE18.01.2019
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30