MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 16/2013 Për riprodhimin e kafshëve të fermës23.10.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR . 15/2013 Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.01/2013 për masat dhe kriteret e përkrahjes për zonat rurale më pak të zhvilluara 23.10.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 14/2013 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2013 23.10.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 12/2013 Për per ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.04/2013 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 201302.09.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 13/2013 Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.03/2013 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2013 02.09.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 07/2013 Për standardin për pasurim të miellit, kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së pasurimit të miellit02.08.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 10/2013 Për detyrat, përgjegjësitë dhe përbërjen e komisionit për bujqësi organike23.07.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 11/2013 Për përcaktimin e tarifes së çmimeve për shërbimet e kontrollit të kryera në laboratorin e institutin bujqësor të kosovës në pejë23.07.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 09/2013 Për uniforma, emblema , karta identifikimi dhe mbajtja e armëve zyrtare 27.06.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 03/2012 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 201321.05.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 08/2013 Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.01/2013 Për masat dhe kriteret e përkrahjës për zonat rurale më pak të zhvilluara 14.05.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 05/2013 Për organizimin, përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet e shërbimeve këshilluese të nivelit qendror, lokali si dhe formën dhe mënyrën e raportimit24.04.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 06/2013 Për regjistrimin e kultivuesve të rrushit prodhuesve të verërave dhe prodhimeve tjera nga rrushi e vera 15.04.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 04/2013 Për pagesa direkte në bujqësi për vitin 201322.03.2013Udhëzim Administrativ nr. 04/2013 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 201322.03.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 02/2013 Për caktimin e lartësisë së kompensimit material për shërbimet e kryera në lëmin e vreshtarisë dhe verëtarisë të ofruara nga enti i vreshtarisë dhe verëtarisë20.03.2013UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 01/2012 Për masat dhe kriteret e përkrahjës për zonat rurale më pak të zhvilluara05.03.2013
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31