MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ NR.35/2006 të dt. 27.12.2006 për rregullimin e tokës.27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.32/2006 të dt.27.12.2006 për caktimin e pagesës për produkte medicionale veterinare27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.28/2006 27.12.2006 për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjes Gjuha e kaltër27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.41/2006 të dt.27.12.2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore.27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.37/2006 të dt.27.12.2006 për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni.27.12.2006Udhëzim administrativ MA-NR.34/2006 të dt. 27.12.2006 për kontrollin, parandalimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të TSV-ve në Kosovë 27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.27/2006 të dt.27.12.2006 për kontrollin, parandalimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes AFTA EPIZOTIKE FMD në Kosovë27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 31/2006 të dt. 27.12.2006 për transportin e kafshëve27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.36/2006 të dt.27.12.2006 për Ri-kultivimin e Tokës Bujqësore.27.12.2006Udhëzim administrativ MA-NR.33/2006 të dt. 27.12.2006 mbi masat për kontrollimin e Mortajës Klasike të derrave.27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.38/2006 të dt.27.12.2006 për kontrollin e plleshmërisë së tokës bujqësore.27.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.40/2006 të dt. 15.12.2006 për organizimin e punës, kompetencat, mënyrën e vendosjes së organeve dhe komisioneve të federatës së shoqatave të përdoruesve të ujit.15.12.2006Udhëzim Administrativ MA-Nr.25/2006 të dt. 11.12.2006 për raportimin e aktiviteteve të subjekteve private veterinare të licencuara.11.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 24/2006 të dt. 11.12.2006 për therjen humane të kafshëve11.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.29/2006 të dt.11.12.2006 për Krijimin e Komitetit Shkencor për Evaluimin e Produkteve Medicionale Veterinare.11.12.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 26/2006 të dt. 11.12.2006 për autorizim të marketingut të produkteve medicinale veterinare të plasura në Kosovë.11.12.2006Udhëzim Administrativ MA-Nr.15/2006 të dt. 19.10.2006 për standardet dhe kushtet për Licencimin e përpunuesve të produkteve drunore.19.10.2006Udhëzim Administrativ MA-Nr.22/2006 të dt. 17.10.2006 për mbajtjen e librit amëz të kafshëve.17.10.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 19/2006 të dt. 21.09.2006 për vendosjen e kafshëve të gjalla në karantinë.21.09.2006Udhëzim Administrativ MA-Nr.17/2006 të dt.13.09.2006 për kontrollin e cilësisë së ushqimit të kafshëve dhe aditivëve.13.09.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.20/2006 të dt. 13.09.2006 standardet e cilësisë dhe kategorizimi i qumështit të freskët.13.09.2006Udhëzim Administrativ MA.NR. 09/2006 të dt. 01.08.2006 për mënyrat, procedurat e themelimit dhe regjistrimit të Shoqatave përdoruese të ujit. 01.08.2006Udhëzim Administrativ MA.NR. 10/2006 të dt.01.08.2006 për cilësinë e plehrave. 01.08.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.16/2006 të dt. 25.07.2006 përcaktimin e taksave për shërbimet të kontrollit fitosanitar në pikat kufitare.25.07.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 06/2006 të dt. 02.06.2006 për regjistrimin dhe licencimin e kultivuesve të rrushit dhe prodhuesve të verës.02.06.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.11/2006 të dt. 02.06.2006 për caktimin e kritereve për marrjen e mostrave dhe vlerësimin e verërave.02.06.2006Udhëzimi Administrativ MA-NR.05/2006 të dt. 02.06.2006 për caktimin e Institutit të autorizuar për kryerjen e analizave, hulumtimit dhe vlerësimin verave.02.06.2006Udhëzimi Administrativ MA-NR.04/2006 të dt. 01.06.2006 për ndryshim dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA.NR.13/2005 për licencimin e ri paketuesve të plehrave artificiale01.06.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.08/2006 të dt. 01.06.2006 për themelimin e Komisionit të përhershëm për ushqim të kafshëve.01.06.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 07/2006 të dt. 01.06.2006 për themelimin e Komisionit të Përhershëm për mbarështimin e kafshëve.01.06.2006Udhëzim Administrativ MA-NR.14/2006 të dt.18.05.2006 mbi caktimin e kufirit maksimal të mbetjeve.18.05.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 13/2006 të dt. 18.05.2006 për lartësinë e kompensimit për kontroll të detyrueshme veterinare shëndetësore në qarkullimin në vendkalimet administrative kufitare të Kosovës.18.05.2006Udhëzim Administrativ MA-NR. 12/2006 të dt. 04.05.2006 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të planeve menaxhuese me pyjet në Kosovë.04.05.2006Udhëzim Administrativ MA. Nr. 03/2006 të dt. 03.05.2006 për Autorizimet dhe Kompetencat e Inspekcionit Pyjor dhe Procedurat e Nxjerrjes së Vendimeve.03.05.2006Udhëzim Administrativ MA-NR:02/2006 të dt. 28.02.2006 lëndët e para të ushqimit të përbëra për kafshë.28.02.2006Udhëzim Administrativ MA-NR 01/2006 Për Certifikimin e Thertoreve, Fabrikave për Përpunimin e Mishit dhe Inspektimin e tyre15.02.2006
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30